Årsmöte 2011

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 3

Godkännande av kallelse

Kallelsen godkändes

§ 4

Val av ordförande, sekreterare samt två justeringmän, tillika rösträknare vid årsmötet

Valdes sittande ordförande, Britta Halonen Hesse, till sekreterare valdes Greger Rydén, till justeringsmän valdes Marie Johansson och Jonny Halonen.

§5

Godkännande av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för 2010/2011

Godkändes verksamhetsberättelse och resultat-och balansräkning (enl bilagor)

§ 6

Revisionsberättelsen uppläses, med förslag om ansvarsfrihet

Godkändes revisionsberättelsen samt ansvarsfrihet beviljades (enl bilaga)

§ 7

Fastställande av budget för verksamhetsåret 2011/ 2012

Budget fastställdes enligt styrelsens förslag

§ 8

Inkomna motioner

Förslag om höjning av årsavgift med 50 kronor/hushåll

Förslaget godkändes, således årsavgiften 150 kronor/hushåll

§ 9

Val av föreningsordförande fram till årsmötet 2012

Valdes Britta Halonen Hesse till ordförande

§ 10

Val av styrelseledamöter fram till årsmötet 2013

Magnus Larsson, Johan Meurling, valda till 2012

Valdes Henrik Andersson, Bille Berling till 2013

§11

Val av suppleanter fram till årsmötet 2013

Greger Rydén vald till 2012

Valdes Anna Gezelius Kjaergaard, Marie Johansson till 2013

§ 12

Val av revisor och revisorssuppleant fram till årsmötet

Olle Brandels vald till revisor fram till 2012

Valdes Hans Bergelin till revisor fram till 2013

Claes Johansson vald revisorssuppleant till 2012

Valdes Åsa Nilsson revisorssuppleant till 2013

§ 13

Val av valberedning

Valdes Lars Olof Eklund och Ingrid Ekström

§ 14

Förslag till offentliggörande

Protokoll med bilagor hos ordföranden

§ 15

Övriga ärenden

Inga

§ 16

Årsmötet avslutas

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet

 

Tylösand 2011-07-11